Publications

Publications (undergraduates in bold).

2020

100. Lei Zhang, Zichao Wei, Michael Meng, Gaël Ung, Jie He,* Do polymer ligands block the catalysis of metal nanoparticles? Unexpected importance of binding motifs in improving catalytic activity, J. Mater. Chem. A 2020, in press.      Link        SI

Graphical abstract: Do polymer ligands block the catalysis of metal nanoparticles? Unexpected importance of binding motifs in improving catalytic activity

99. Xingsong Su, Yuanmiao Sun, Lei Jin, Lei Zhang, Yue Yang, Peter Kerns, Ben Liu,* Shuzhou Li,* Jie He,* Hierarchically porous Cu/Zn bimetallic catalysts for highly selective CO2 electroreduction to liquid C2 products, Appl. Catal. B Environ. 2020, 269, 118800.    Link         SI98. Libing Wang, Huan Chen, Qiyan Yin, Jian Kang, Ben Liu, Gengsheng Weng,* Jie He, Fluorochromic Polymer Films Containing Ultrasmall Silver Nanoclusters, Nanotechnology 2020, 31, 245703.          Link         SI

97. Mingzhen Hu, Wenjuan Yang, Haiyan Tan, Lei Jin, Lei Zhang, Peter Kerns, Yanliu Dang, Shanka Dissanayake, Samuel Schaefer, Ben Liu,* Yuanyuan Zhu,* Steven L. Suib,* Jie He,* Template-free synthesis of mesoporous and crystalline transition metal oxide nanoplates with abundant surface defects, Matter 2020, 2, 1244-1259.     Link         SI

96. Zichao Wei, Srinivas Thanneeru, Elena Rodriguez, Gengsheng Weng,* Jie He,* Adaptable Eu-containing polymeric films with dynamic control of mechanical properties in response to moisture, Soft Matter 2020, 16, 2276-2284.      Link         SI

95. Lei Jin, Ben Liu, Michael E. Louis, Gonghu Li,* Jie He,* Highly crystalline mesoporous titania loaded with monodispersed gold nanoparticles: controllable metal-support interaction in porous materials, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 9617-9627.      Link         SI

94. Lei Jin, Xingsong Su, Jianhang Shi, Kuo-Chih Shih, Daniel Cintron, Tong Cai, Mu-Ping Nieh, Ou Chen, Steven L. Suib, Menka Jain,* Jie He,* Crystalline Mesoporous Complex Oxides: Porosity-Controlled Electromagnetic Response, Adv. Funct. Mater. 2020, 30, 1909491.             Link         SI

93. Srinivas Thanneeru, Kaitlynn M Ayers, Murali Anuganti, Lei Zhang, Challa V Kumar, Gaël Ung,* Jie He,*  N-Heterocyclic carbene-ended polymers as surface ligands of plasmonic metal nanoparticles, J. Mater. Chem. C 2020, 8, 2280-2288.              Link         SI   

Graphical abstract: N-Heterocyclic carbene-ended polymers as surface ligands of plasmonic metal nanoparticles

92. Mingzhen Hu, Lei Jin, Yuanyuan Zhu, Lei Zhang, Xingxu Lu, Peter Kerns, Xingsong Su, Sen Cao, Puxian Gao, Steven L Suib, Ben Liu,* Jie He,* Self-limiting growth of ligand-free ultrasmall bimetallic nanoparticles on carbon through under temperature reduction for highly efficient methanol electrooxidation and selective hydrogenation, Appl. Catal. B Environ. 2020, 264, 118553.        Link       SI

91. Mingzhen Hu,# Lei Jin,# Xingsong Su, Scott Bamonte, Xingxu Lu, Puxian Gao, Steven L Suib, Ben Liu,* Jie He,* Polymer‐assisted co‐assembly towards synthesis of mesoporous titania encapsulated monodisperse PdAu for highly selective hydrogenation of phenylacetylene, ChemCatChem 2020, 12, 1476-1482. (#Equal contribution)       Link       SI90. Chenglin Yi, Yiqun Yang, Ben Liu, Jie He,* Zhihong Nie,* Polymer-guided assembly of inorganic nanoparticles, Chem. Soc. Rev. 2020, 49, 465-508.         Link   

 

2019

89. Lei Zhang, Zichao Wei, Srinivas Thanneeru, Michael Meng, Megan Kruzyk, Gaël Ung, Ben Liu,* Jie He,* A polymer solution to prevent nanoclustering and improve the selectivity of metal nanoparticles for electrocatalytic CO2 reduction, Angew. Chem. In. Ed. 2019, 58, 15834-15840.   (Highlighted as the Frontispiece)        Link               SI

image

 

88. Lei Zhang, Lei Jin, Yue Yang, Peter Kerns, Xingsong Su, Michael Meng, Ben Liu,* Jie He,* Oxidative nucleation and growth of Janus-type MnOx-Ag and MnOx-AgI nanoparticles, Nanoscale 2019, 11, 15147-15155 .      Link                 SI

Graphical abstract: Oxidative nucleation and growth of Janus-type MnOx–Ag and MnOx–AgI nanoparticles

87. Xing Zhou, Libing Wang, Zichao Wei, Gengsheng Weng,* Jie He,* An adaptable tough elastomer with moisture-triggered switchable mechanical and fluorescent properties, Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1903543 (1-10).             Link             SI

86. Xiaoying Xu, Qian Zhang,* Kang Liu, Nailiang Liu, Ying Han, Weixing Chen, Chao Xie, Pengfei Li, Jie He,* Photo-controlled release of metal ions using triazoline-containing amphiphilic copolymers, Polym. Chem. 2019, 10, 3585-3596.              Link            (Highlighted on the Back Cover)

85. Hua Zhu, Zhaochuan Fan, Long Yu, Mitchell A Wilson, Yasutaka Nagaoka, Dennis Eggert, Can Cao, Yuzi Liu, Zichao Wei, Xudong Wang, Jie He, Jing Zhao, Ruipeng Li, Zhongwu Wang, Michael Gruenwald, Ou Chen, Controlling nanoparticle orientations in the self-assembly of ‘patchy’ quantum dot-gold heterostructural nanocrystals, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 6013-6021.            Link         

84. Jing Zhao, Ou Chen, Jie He, Shengli Zhou, Editorial: metal and semiconductor nanocrystals, Front. Chem. 2019, 7, 310.    Link            

83. Srinivas Thanneeru, Nicholas Milazzo, Aaron Lopes, Zichao Wei, Alfredo Angeles-Boza, Jie He,* Synthetic polymers to promote cooperative Cu activity for O2 activation: Poly vs. Mono, J. Am. Chem. Soc. 2019, 141, 4252-4256.            Link            SI

82, Srinivas Thanneeru, Weikun Li, Jie He,* Controllable self-assembly of amphiphilic tadpole-shaped polymer single-chain nanoparticles prepared through intrachain photo-cross-linking, Langmuir, 2019, 35, 2619-2629.            Link          SI

81. Yue Yang, Xingsong Su, Lei Zhang, Peter Kerns, Laura Achola, Veronica Hayes, Rebecca Quardokus, Steven L Suib,* Jie He,* Intercalating MnO2 nanosheets with transition metal cations to enhance oxygen evolution, ChemCatChem, 2019,11, 1689-1700. (Invited paper for ChemCatChem: Young Researchers Series)            Link          SI    

80. Lei Zhang, Lei Jin, Ben Liu,* Jie He*, Templated Growth of Crystalline Mesoporous Materials: from Soft/Hard Templates to Colloidal Templates, Front. Chem. 2019, 7, 22. (Invited paper for Frontiers in Chemistry: Rising Stars)         Link

 

2018

79. Yang Yang, Guangdong Chen, Srinivas Thanneeru, Jie He, Kun Liu, Zhihong Nie, Synthesis and assembly of colloidal cuboids with tunable shape biaxiality, Nat. Comm. 2018, 9, 4513.         Link

78. Zheng Chang,# Yue Yang,# Jie He,* James F. Rusling,* Gold nanocatalysts supported on carbon for electrocatalytic oxidation of organic molecules including guanines in DNA, Dalton Trans. 2018, 47, 14139-14152. (#Equal contribution) (Invited Perspective)       Link

Graphical abstract: Gold nanocatalysts supported on carbon for electrocatalytic oxidation of organic molecules including guanines in DNA

77. Hua Zhu, Zhaochuan Fan, Yucheng Yuan, Mitchell A. Wilson, Katie Hills-Kimball, Zichao Wei, Jie He, Ruipeng Li,* Michael Grünwald,* and Ou Chen,* Self-Assembly of Quantum Dot-Gold Heterodimer Nanocrystals with Orientational Order, Nano Lett. 2018, 18, 5049-5056.      Link

76. Lei Jin, Ben Liu, Pu Wang, Huiqin Yao, Laura A. Achola, Peter Kerns, Aaron Lopes, Yue Yang, Josha Ho, Alexander Moewes, Yong Pei, Jie He,* Ultrasmall Au nanocatalysts supported on nitrided carbon for electrocatalytic CO2 reduction: the role of carbon support in high selectivity, Nanoscale 2018, 10, 14678-14686.    Link          SI

Graphical abstract: Ultrasmall Au nanocatalysts supported on nitrided carbon for electrocatalytic CO2 reduction: the role of the carbon support in high selectivity

75. Yu Huang, Srinivas Thanneeru, Qian Zhang, Jie He,* A new design of cleavable acetal-containing amphiphilic block copolymers triggered by light, J. Polym. Sci. A Polym. Chem. 2018, 56, 1815-1824.     Link      SI

A new design of cleavable acetal-containing amphiphilic block copolymers triggered by light

74. Ben Liu, Michael Louis, Lei Jin, Gonghu Li,* Jie He,* Co-template-directed synthesis of gold nanoparticles in mesoporous titanium dioxide, Chem. Eur. J. 2018, 24, 9651-9657.     Link      SI

Co-template-directed synthesis of gold nanoparticles in mesoporous titanium dioxide

73. Dongdong Xu, Xiaoli Liu, Hao Lv, Ying Liu, Shulin Zhao, Min Han, Jianchun Bao,* Jie He,* Ben Liu,* Ultrathin palladium nanosheets with selectively controlled surface facets, Chem. Sci. 2018, 9, 4451-4455. (Highlighted as “ChemSci Pick” of the Week Collection)      Link      SI

Graphical abstract: Ultrathin palladium nanosheets with selectively controlled surface facets

72. Yue Yang, Lei Jin, Ben Liu, Peter Kerns, Jie He,* Direct growth of ultrasmall bimetallic AuPd nanoparticles supported on nitrided carbon towards ethanol electrooxidation, Electrochim. Acta 2018, 269, 441-451. (Invited Contribution)       Link      SI

Direct growth of ultrasmall bimetallic AuPd nanoparticles supported on nitrided carbon towards ethanol electrooxidation

71. Maria T Perez Cardenas, Chuncai Kong, Jie He, Samantha Litvin, Melissa L Meyerson, Zhihong Nie, Immobilized seed-mediated growth of two-dimensional array of metallic nanocrystals with asymmetric shapes, ACS Nano 2018, 12, 1107-1119.       Link     

70. Xiaojing Su, Hongqiang Li,* Xuejun Lai, Lin Zhang, Xiaofeng Liao, Jing Wang, Zhonghua Chen, Jie He,*  Xingrong Zeng,* Dual-functional superhydrophobic textile with asymmetric roll-down/pinned states for water droplet transportation and oil-water separation, ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 4213-4221.        Link       

69. Ben Liu,  Lei Jin, Wei Zhong, Aaron Lopes, Steven L. Suib, Jie He,* Ultrafine and ligand-free precious metal (Ru, Ag, Au, Rh and Pd) nanoclusters supported on phosphorus-doped carbon, Chem. Eur. J. 2018, 24, 2565-2569.  (Highlighted as a “Hot Paper”)       Link       SI

Ultrafine and ligand-free precious metal (Ru, Ag, Au, Rh and Pd) nanoclusters supported on phosphorus-doped carbon

68. Gengsheng Weng, Srinivas Thanneeru, Jie He,* Dynamic coordination of Eu-iminodiacetate to control fluorochromic response of polymer hydrogels to multistimuli, Adv. Mater. 2018, 30, 1706526 (1-7).   (Highlighted on the Inside Front Cover )     Link       SI 

Dynamic coordination of Eu-iminodiacetate to control fluorochromic response of polymer hydrogels to multistimuliAdvanced Materials cover

 

 

2017

67. Lei Jin, Ben Liu, Yang Wu, Srinivas Thanneeru, Jie He,* Synthesis of mesoporous CoS2 and NixCo1–xS2 with superior supercapacitive performance using a facile solid-phase sulfurization, ACS Appl. Mater. Interfaces 2017, 9, 36837–36848.      Link       SI

 

 

66. Regina C So, Jemimah E Sanggo, Lei Jin, Jose Mario A Diaz, Raphael A Guerrero, Jie He, Gram-scale synthesis and kinetic study of Bright Carbon Dots from Citric Acid and Citrus japonica via a Microwave-Assisted Method, ACS Omega, 2017, 2, 5196–5208.          Link

65.  Gengsheng Weng, Yu Huang, Srinivas Thanneeru, Hongqiang Li, Abdullah Alamri,  Jie He,* Cross-Linking of COOH-containing polymers using Ag(I)-catalyzed oxidative decarboxylation in aqueous solution, Soft Matter 2017, 13, 5028-5037.         Link       SI

Graphical abstract: Cross-linking of COOH-containing polymers using Ag(i)-catalyzed oxidative decarboxylation in aqueous solution

64. Srinivas Thanneeru, Searle Duay, Lei Jin, Youjun Fu, Alfredo Angeles-Boza, Jie He,* Single chain polymeric nanoparticles to promote selective hydroxylation reactions of phenol catalyzed by copper, ACS Macro Lett. 2017, 6, 652-656.       (One of the most accessed papers in 06/2017 )         Link        SI

 

 

63. Ben Liu, Pu Wang, Aaron Lopes, Lei Jin, Wei Zhong, Yong Pei,* Steven Suib,* Jie He,* Au-carbon electronic interaction mediated selective oxidation of styrene, ACS Catalysis, 2017, 7, 3483–3488.           Link      SI

 

 

62. Qiang Wei, Jie He, Weifeng Zhao, Yin Chen, Functional polymers for biointerface engineering, In. J. Polym. Sci. 2017, 2474397. (Editorial)

61.  Ben Liu, Ting Jiang, Haoquan Zheng, Shanka Dissanayke, Wenqiao Song, Anthony Federico, Steven L. Suib,* and Jie He*, Nanoengineering of aggregation-free and thermally-stable gold nanoparticles in mesoporous frameworks, Nanoscale, 2017, 9, 6380-6390.           Link        SI

Graphical abstract: Nanoengineering of aggregation-free and thermally-stable gold nanoparticles in mesoporous frameworks

60. Ben Liu, Srinivas Thanneeru, Aaron Lopes, Lei Jin, Meghan McCabe, Jie He,* Surface engineering of spherical metal nanoparticles with polymers toward selective asymmetric synthesis of nanobowls and Janus-type dimers, Small, 2017, 13, 1700091 (1-7) .         Link        SI       PDF     (Highlighted by Advanced Science News)

Surface engineering of spherical metal nanoparticles with polymers toward selective asymmetric synthesis of nanobowls and Janus-type dimers

59. Lei Jin, Ben Liu, Searle Duay, Jie He,* Engineering surface ligands of noble metal nanocatalysts in tuning the product selectivity, Catalysts, 2017, 7, 44.   (Invited Feature Review)      Link        

Engineering surface ligands of noble metal nanocatalysts in tuning the product selectivity

58. Srinivas Thanneeru, John Nganga, Alireza Shirazi Amin, Ben Liu, Lei Jin, Alfredo Angeles-Boza,* Jie He,* “Enzymatic” photoreduction of carbon dioxide using polymeric metallofoldamers containing nickel–thiolate cofactors, ChemCatChem, 2017, 9, 1157-1162.            Link         SI        PDF             

      (Highlighted by ChemistryViews)  (Highlighted as the Inside Cover of ChemCatChem Issue 7)

“Enzymatic” photoreduction of carbon dioxide using polymeric metallofoldamers containing nickel–thiolate cofactors

57. Ben Liu, Lei Jin, Haoquan Zheng, Huiqin Yao, Yang Wu, Aaron Loops, Jie He,* Ultrafine Co-based nanoparticles@ mesoporous carbon nanospheres toward high-performance supercapacitors, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 1746–1758.   (One of the most accessed papers in 01/2017 -02/2017)      Link      SI

 

 

2016

56. Huiqin Yao, Ben Liu, Islam M. Mosa, Itti Bist, Jie He,* James F. Rusling*, Electrocatalytic oxidation of alcohols, tripropylamine, and DNA by ligand-free gold nanoclusters on nitrided carbon, ChemElectroChem 2016, 3, 2100-2109.         Link      SI        PDF

Electrocatalytic oxidation of alcohols, tripropylamine, and DNA by ligand-free gold nanoclusters on nitrided carbon

55. Hongqiang Li, Srinivas Thanneeru, Lei Jin, Curtis Guild, and Jie He,* Multiblock thermoplastic elastomers via one-pot thiol-ene reaction, Polym. Chem. 2016, 7, 4824-4832.      Link      SI

Graphical abstract: Multiblock thermoplastic elastomers via one-pot thiol–ene reaction

54. Zhiqi Huang, David Raciti, Shengnan Yu, Lei Zhang, Lin Deng, Jie He, Yijing Liu, Niveen M Khashab, Chao Wang, Jinlong Gong, Zhihong Nie, Synthesis of platinum nanotubes and nanorings via simultaneous metal alloying and etching, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 6332–6335. (Highlighted on Front Cover)    Link      SI

 

53. Ben Liu, Islam Mosa, Wenqiao Song, Haoquan Zheng, Chung-Hao Kuo, J F Rusling, Steven L Suib,* Jie He,* Unconventional structural and morphological transitions of nanosheets, nanoflakes and nanorods of AuNP@MnO2, J. Mater. Chem. A 2016, 4, 6447-6455.    Link      SI

Graphical abstract: Unconventional structural and morphological transitions of nanosheets, nanoflakes and nanorods of AuNP@MnO2

52. Ben Liu, Huiqin Yao, Wenqiao Song, Lei Jin, Islam M. Mosa, James F. Rusling,* Steven L. Suib,* Jie He,* Ligand-free noble metal nanocluster catalysts on carbon supports via “soft” nitriding, J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 4718–4721.     Link        SI

 

51. Ben Liu, Huiqin Yao, Robert Daniels, Wenqiao Song, Haoquan Zheng, Lei Jin, Steven L Suib*, Jie He*, A facile synthesis of Fe3C@mesoporous carbon nitride nanospheres with superior electrocatalytic activity, Nanoscale, 2016,  8, 5441-5445.       Link          SI

Graphical abstract: A facile synthesis of Fe3C@mesoporous carbon nitride nanospheres with superior electrocatalytic activity

50. Weikun Li, Ke Wang, Peng Zhang, Jie He, Shaoyi Xu, Yonggui Liao, Jintao Zhu*, Xiaolin Xie, Zhihong Nie*, Self‐assembly of shaped nanoparticles into free‐standing 2D and 3D superlattices, Small 2016, 12, 499–505.            Link       SI

 

2015

49. Ben Liu, Zhu Luo, Anthony Federico, Wenqiao Song, Steven L. Suib*, Jie He*,  Colloidal amphiphile-templated growth of highly crystalline meso-porous non-siliceous oxides, Chem. Mater. 2015, 27, 6173-6176.     Link    SI    (Highlighted on Front Cover)

 

48. Yijing Liu,# Jie He,# Kuikun Yang, Chenglin Yi, Yi Liu, Liming Nie, Niveen M. Khashab, Xiaoyuan Chen, Zhihong Nie, Folding up of gold nanoparticle strings into plasmonic vesicles for enhanced photoacoustic imaging,  Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 15809–15812. (#Equal contribution, highlighted as “VIP Paper” and on the back cover)    Link     SI

47. Weikun Li, Srinivas Thanneeru, Istvan Kanyo, Ben Liu, Jie He*, Amphiphilic hybrid nano building blocks with surfactant-mimicking structures, ACS Macro Lett. 2015, 4, 736–740.  (One of the most accessed papers in 07/2015 and 08/2015)    Link    SI

 

46. Ben Liu, Chung-Hao Kuo, Jiejie Chen, Zhu Luo, Srinivas Thanneeru, Weikun Li, Wenqiao Song, Sourav Biswas, Steven L. Suib,* Jie He*, Ligand-assisted co-assembly approach toward mesoporous hybrid catalysts of transition-metal oxides and noble metals: photochemical water splitting, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 9061-9065. (Highlighted as “Hot Paper”)     Link     SI

 

45. Lei Wang, Yijing Liu, Jie He, Matthew J Hourwitz, Yunlong Yang, John T Fourkas, Xiaojun Han, Zhihong Nie, Continuous microfluidic self‐assembly of hybrid Janus‐like vesicular motors: autonomous propulsion and controlled release, Small, 2015, 11, 3762–3767. Doi: 10.1002/smll.201500527        Link       SI

44. Chung-Hao Kuo, Islam Mosa, Srinivas Thanneeru, Vinit Sharma, Lichun Zhang, Sourav Biswas, Mark Aindow, Pamir Alpay, J F Rusling, Steven L Suib,* Jie He,* Facet-dependent catalytic activity of MnO electrocatalysts for oxygen reduction and oxygen evolution reactions, Chem. Comm. 2015, 51, 5951-5954.       Link        SI 

Graphical abstract: Facet-dependent catalytic activity of MnO electrocatalysts for oxygen reduction and oxygen evolution reactions

43. Chung-Hao Kuo , Islam M. Mosa, Altug S. Poyraz , Sourav Biswas, Abdelhamid M. El-Sawy, Wenqiao Song, Zhu Luo, Sheng-Yu Chen, James F. Rusling, Jie He, and Steven L. Suib*, Robust mesoporous manganese oxide catalysts for water oxidation, ACS Catalysis, 2015, 5, 1693–1699.        Link        SI

 

42. Weikun Li, Istvan Kanyo, Chung-Hao Kuo, Srinivas Thanneeru, Jie He*, pH-programmable self-assembly of plasmonic nanoparticles: hydrophobic interaction versus electrostatic repulsion, Nanoscale, 2015, 7, 956-964.      Link        SI

Graphical abstract: pH-programmable self-assembly of plasmonic nanoparticles: hydrophobic interaction versus electrostatic repulsion

41. Chung-Hao Kuo, Weikun Li, Lakshitha Pahalagedara, Abdelhamid M. El-Sawy, David Kriz, Nina Genz, Curtis Guild, Thorsten Ressler, Steven L. Suib,* Jie He*, Understanding the role of gold nanoparticles in enhancing the catalytic activity of manganese oxides in water oxidation reactions, Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2345–2350.       Link       SI

Understanding the role of gold nanoparticles in enhancing the catalytic activity of manganese oxides in water oxidation reactions

2014

40. Weikun Li, ChungHao Kuo, Istvan Kanyo, Srinivas Thanneeru, Jie He*, Synthesis and self-assembly of amphiphilic hybrid nano building blocks via self-collapse of polymer single chains, Macromolecules, 2014, 47, 5932–5941. (One of the most accessed papers in 08/2014)   Link       SI

 

 

 

39. ChungHao Kuo, Weikun Li, Wenqiao Song, Zhu Luo, Altug Poyraz, Yang Guo, Anson  Ma, Steven L. Suib,* Jie He*, Facile synthesis of Co3O4@CNT with high catalytic activity for CO oxidation under moisture-rich conditions, ACS Appl. Mater. Interfaces 2014, 6, 11311–11317.   Link       SI

 

 

 

 

38. Jie He, Luc Tremblay, Serge Lacelle, Yue Zhao, How can photoisomerization of azobenzene induce a large cloud point temperature shift of PNIPAM? Polym. Chem. 2014, 5, 5403-5411.    Link

Graphical abstract: How can photoisomerization of azobenzene induce a large cloud point temperature shift of PNIPAM?

37. Yijing Liu, Yanchun Li, Jie He, Kaleb John Duelge, Zhongyuan Lu, Zhihong Nie, Entropy-driven Pattern Formation of Hybrid Vesicular Assemblies Made from Molecular and Nanoparticle Amphiphile, J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 2602-2610.   Link

 

Publications prior to UConn.

36.  Jie He,# Lei Wang,# Zengjiang Wei, Yunlong Yang, Chaoyang Wang, Xiaojun Han, Zhihong Nie, Vesicular self-assembly of colloidal amphiphiles in microfluidics, ACS Appl. Mater. Interfaces 2013, 5, 9746-9751. (#equal contribution)   Link

35.  Zengjiang Wei, Jie He, Tony Liang, Hyuntaek Oh, Jasmin Athas, Zhen Tong, Chaoyang Wang, Zhihong Nie, Autonomous self-healing of poly(acrylic acid) hydrogels induced by the migration of ferric ions, Polym. Chem. 2013, 4, 4601.  Link

34.  Jie He, Xinglu Huang, Yan-Chun Li, Yijing Liu, Taarika Babu, Maria A. Aronova, Shouju Wang, Zhongyuan Lu, Xiaoyuan Chen, Zhihong Nie, Self-assembly of amphiphilic plasmonic micelle-like nanoparticles in selective solvents, J. Am. Chem. Soc. 2013, 135, 7974.   Link

33.  Jing Lin, Shouju Wang, Peng Huang, Zhe Wang, Shouhui Chen, Gang Niu, Wanwan Li, Jie He, Daxiang Cui, Guangming Lu, Xiaoyuan Chen, and Zhihong Nie, Photosensitizer-loaded gold vesicles with strong plasmonic coupling effect for imaging-guided photothermal/photodynamic therapy, ACS Nano, 2013, 7, 5320.   Link

32.  Jie He, Yijing Liu, Taylor Hood, Peng Zhang, Jinlong Gong, Zhihong Nie, Asymmetric organic/metal(oxide) hybrid nanoparticles: synthesis and applications, Nanoscale, 2013, 5, 5151. (Invited Feature Article) (On the front cover)    Link

31.  Jie He, Zengjiang Wei, Lei Wang, Zuleykhan Tomova, Taarika Babu, Chaoyang Wang, Xiaojun Han, John T. Fourkasa, Zhihong Nie, Hydrodynamic-driven self-assembly of giant vesicles of metal nanoparticles for remote-controlled release, Angew. Chem. Int. Ed. 2013, 52, 2463-2468.    Link

30.  Weikun Li, Peng Zhang, Ming Dai, Jie He, Taarika Babu, Ye-Long Xu, Renhua Deng, Ruijing Liang, Ming-Hui Lu, Zhihong Nie, Jintao Zhu, Ordering of gold nanorods in confined spaces by directed assembly, Macromolecules, 2013, 46, 2241-2248.    Link

29.  Peng Zhang, Jie He, Xinbin Ma, Jinlong Gong, and Zhihong Nie, Ultrasound assisted interfacial synthesis of gold nanocones, Chem. Comm. 2013, 49, 987-989.   Link

28.  Jie He, Peng Zhang, Taarika Babu, Yijing Liu, Jinglong Gong, Zhihong Nie, Near-infrared light responsive vesicles of Au nanoflowers, Chem. Comm. 2013, 49, 576-578.    Link

27.  Jie He, Yijing Liu, Taarika Babu, Zengjiang Wei, Zhihong Nie, Self-assembly of inorganic nanoparticle vesicles and tubules driven by tethered linear block copolymers, J. Am. Chem. Soc. 2012, 48, 11342-11345.   Link

26.   Jie He, Binyu Yu, Matt Hourwitz, Yijing Liu, Maria Perez, Jun Yang, Zhihong Nie, Wet-chemical synthesis of amphiphilic rodlike silica particles and their molecular-mimetic assembly in selective solvents, Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 3628-3633.     Link

25.   Jie He,# Peng Zhang,# Jinglong Gong, Zhihong Nie, Facile synthesis of functional Au nanopatches and nanocups, Chem. Comm. 2012, 48, 7344-7346. (On the front cover) (Highlighted as a “hot article”) (#equal contribution)   Link

24.  Jie He, Maria T. Perez, Yijing Liu, Peng Zhang, Taarika Babu, Jinlong Gong, Zhihong Nie, A general approach to synthesize asymmetric hybrid nanoparticles by interfacial reactions, J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 3639-3642. (One of the most accessed papers in JACS)    Link

23.  Jie He, Luc Tremblay, Serge Lacelle, Yue Zhao, Preparation of polymer single chain nanoparticles using intramolecular photodimerization of coumarin, Soft Matter, 2011, 7, 2380-2386. (Highlighted as a “hot article” in Soft Matter)    Link

22.  Jie He, Bin Yan, Luc Tremblay, Yue Zhao, Both core- and shell-cross-linked nanogels: photoinduced size change, intraparticle LCST, and interparticle UCST thermal behaviours, Langmuir, 2011, 27, 436-444. (One of the most accessed papers in Langmuir)     Link

21.  Jie He, Matt J. Hourwitz, Yijing Liu, Maria Perez, Zhihong Nie, One-pot facile synthesis of Janus particles with tailored shape and functionality, Chem. Comm. 2011, 47, 12450-12452.      Link

20.  Jie He, Yue Zhao, Light-responsive polymer micelles, nano- and microgels based on the reversible photodimerization of coumarin, Dyes and Pigments, 2011, 3, 278-283. (Invited Review)    Link

19.  Bin Yan, Jie He, Patric Ayotte, Yue Zhao, Optically triggered dissociation of kinetically stabilized block copolymer vesicles in aqueous solution, Macromolecule Rapid Communication, 2011, 32, 972-976.     Link

18.  Jie He, Xia Tong, Luc Tremblay, Yue Zhao, Corona-cross-linked polymer vesicles displaying a large and reversible temperature responsive volume transition, Macromolecules, 2009, 42, 7267-7270. (One of the most accessed papers in Macromolecules)

17.  Jie He, Xia Tong, Luc Tremblay, Yue Zhao, Photoresponsive nanogels based on photocontrollable cross-links, Macromolecules, 2009, 42, 4845-4852. (One of the most accessed papers in Macromolecules)

16.  Jie He, Yi Zhao, Yue Zhao, Photoinduced bending of a coumarin-containing supramolecular polymer, Soft Matter, 2009, 5, 308-310.

15.  Yue Zhao, Jie He, Azobenzene-containing block copolymers: the interplay of light and morphology enables new functions, Soft Matter, 2009, 5, 2686-2693. (Invited Highlight) (One of the most accessed papers in Soft Matter)

14.  Jie He, Bin Yan, Binyu Yu, Shoulian Wang, Xiaoan Wang, Jian Wang, Yu Zeng, Rong Ran, Yinghan Wang, Fine adjustment of network in polymer network liquid crystal film employing RAFT polymerization, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2008, 46, 3140-3144.

13.  Jie He, Bin Yan, Shoulian Wang, Yubin Yu, Xiaoan Wang, Yinghan Wang, RAFT copolymerization as a mean to enhance the electro-optical performance of polymer dispersed liquid crystal films, Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 2007, 45, 4144-4149.

12.  Jie He, Bin Yan, Binyu Yu, Shoulian Wang, Yu Zeng, Yinghan Wang, The effect of molecular weight of polymer matrix on properties of polymer-dispersed liquid crystals, European Polymer Journal, 2007, 43, 2745-2749.

11.  Jie He, Bin Yan, Xiaoan Wang, Binyu Yu, Shoulian Wang, Yinghan Wang, A novel polymer dispersed liquid crystal film prepared by reversible addition fragmentation chain transfer polymerization, European Polymer Journal, 2007, 43, 4037-4042.

10.  Jie He, Bin Yan, Binyu Yu, Ruiying Bao, Xiaoan Wang, Yinghan Wang, The effect of the structure of gelators on electro-optical properties of liquid crystal physical gels, Journal of Colloid and Interface Science, 2007, 316, 825-830.

9.  Jie He, Zhongji Su, Binyu Yu, Li Xiang, Bin Yan, Yinghan Wang, Synthesis and characterization of copolythiophene, Journal of Applied Polymer Science, 2007, 105, 3543-3550.

8.  Jie He, Zhongji Su, Bin Yan, Li Xiang, Yinghan Wang, The effects of different side groups on the properties of polythiophene, Journal of Macromolecular Science, Pure and Applied Chemistry, 2007, 44, 989-993.

7.  Bin Yan, Jie He, Xin Du, Ailin Qin, Qin Zhang, Yinghan Wang, Effect of molecular weight of macro-iniferter on electro-optical properties of polymer dispersed liquid crystal films prepared by iniferter polymerization, Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics, 2009, 47, 1530-1534.

6.  Bin Yan, Jie He, Xin Du, Kai Zhang, Shoulian Wang, Cuihong Pan, Yinghan Wang Control of liquid crystal droplet configuration in polymer dispersed liquid crystal with macro-iniferter polystyrene, Liquid Crystal, 2009, 36, 933-938.

5.  Bin Yan, Jie He, Yuqing Fang, Xin Du, Qin Zhang, Shoulian Wang, Cuihong Pan, Yinghan Wang, The effect of the resultant microphase-separated structures of polymer matrices on the electro-optical properties of polymer dispersed liquid crystal films by iniferter polymerization, European Polymer Journal, 2009, 45, 1936-1940.

4.  Binyu Yu, Xinlan Zhang, Jie He, Kaiguang Yang, Changsheng Zhao, Effect of the template molecules and nonsolvent additives on the recognition property of molecular imprinted polyethersulforte particles, Journal of Applied Polymer Science, 2008, 108, 3856-3866.

3.  Bin Yan, Jie He, Ruiying Bao, Xing Bai, Shoulian Wang, Yu Zeng, Yinghan Wang, Modification of electro-optical properties of polymer dispersed liquid crystal films by iniferter polymerization, European Polymer Journal 2008, 44, 952-958.

2.  Shoulian Wang, Jie He, Yu Zeng, Bin Yan, Yinghan Wang, Effect of polymer structures on electro-optical properties of polymer stabilized liquid crystal films, Frontiers of Chemical Engineering in China, 2008, 2, 265-268

1.  Qin Zhang, Jie He, Yuqing Fang, Yinghan Wang, Synthesis of novel hyperbranched polyimide for liquid crystal alignment, Liquid Crystal, 2008, 35, 385-388.